۱
۰
نسخه چاپی

رفع تعهدات ارزی واردات

رفع تعهدات ارزی واردات
به گزارش اطلاع نیوز

رفع تعهدات ارزی واردات یکی از دغدغه های واردکنندگان وارد کالا و خدمات می باشد، برهمین اساس ورود کالا و یا مصرف ارز درمورد تعیین شده باید به اثبات برسد، درغیراینصورت وارد کننده موظف به ایفای تعهد ارزی است. درغیراینصورت مرتکب مشمول ضمانت اجراهای سنگین بانکی و تحت تعقیب دستگاه های دولتی و قضایی قرارخواهد گرفت.لذا دراین مقاله به اختصاربه روشهای رفع تعهدات ارزی ، ضمانت اجرای عدم رفع تعهد ارزی  و موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز و مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات ارزی اشاره می نمائیم. که با مراجعه به لینک های اعلامی زیر قابل مطالعه و بهره برداری می باشد.
 هرچند با عنایت به فنی و تخصصی بودن مباحث تعهدات ارزی و دعاوی این بخش بهره مندی از خدمات وکیل متخصص بانکی امری لازم وغیرقابل اجتناب است.

 رفع تعهدات ارزی واردکنندگان 

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان زمانی به وقوع می پیوندد، که وارد کننده ورود کالا  و مبنای قانونی آن را اثبات نماید. درغیراینصورت ناچاربه ایفای تعهدات ارزی می باشند. که به سه روش صورت می پذیرد.
1.ورود کالا
2.فروش ارز
3.مصالحه با بانک 
4.اخذ حکم قضایی 

•    مهلت ارائه اسناد جهت رفع تعهد ارزی

مهلت مقرر برای رفع تعهد ارزی وارد کنندگان جهت واردات کالاهای اساسی 4 ماه می باشد و برای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید مشمول تائید دوره ساخت توسط معاون صنایع عمومی یا مدیر کل دفتر صنایع ماشین آلات و تجهیزات تولید وزارت سازمان صمت 18 ماه و در خصوص ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 28 ماه و سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید ، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید ، دارو و تجهیزات پزشکی 8 ماه برای واحدهای غیر تولیدی و 11 ماه برای واحدهای تولیدی و برای واردات دانه کاکائو 18 ماه از زمان تامین ارز می باشد.
طبق ماده 17 بخشنامه شماره 117132/01 مورخ 10/5/1401 مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا ، گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تائید شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی یا گواهی ورود موقت بابت اعتبارات اسنادی از تاریخ واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور مجوز جهت فرایند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه خواهد بود.

•    ضمانت اجرای عدم رفع تعهد ارزی وارد کنندگان 

چنانچه وارد کننده نتواند به تعهد ارزی خود عمل نماید متخلف ارزی شناخته شده و بانک ها علاوه بر اقداماتی نظیر محرومیت آنها از ارائه خدمات بانکی، اقدام به طرح دعوا در مراجع قضایی و شبه قضایی می نمایند. که درادامه به آن اشاره می نمائیم.

رفع تعهدات ارزی واردات

اما در بسیاری از اوقات نیز واردکننده یا صادرکننده مدعی ایفای تعهد ارزی می باشد یا عدم رفع تعهد ارزی را به واسطه عواملی می داند که خارج از اختیار وی بوده که با طرح دعوا علیه بانک و اثبات این امرمی تواند الزام بانک ها را به رفع تعهد ارزی درخواست نماید.

الف.عدم ارائه خدمات بانکی:

چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از 30 درصد باشد، خدمات بانکی به وارد کننده ارائه نمی شود. منظوراز خدمات بانکی عبارتست از گشایش اعتبار ، ثبت برات اسنادی ، انجام حواله ارزی ، صدور ضمانت نامه ارزی و ریالی ،اعطای تسهیلات ارزی و ریالی.
علاوه بر این بانک عامل می تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت نماید که در صورت احراز تخلف ، واردکننده محکوم به جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات ، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج سال برابر مبلغ سوء استفاده می شود.

ب.طرح شکایت بانک در سازمان تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی 

درخصوص عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده(۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از ششماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. درصورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهاری کالا و یا بیشاظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهارشده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهدنشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد براساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم میشود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفهای محسوب شدن مرتکب نیست..

موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز

موارد معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و بموجب بخشنامه های بانک مرکزی و هیات وزیران اعلام می گردد. که با توجه به سال های مختلف مورد بازنگری های مختلف واقع شده است. که اشرافیت به آنها درتخصص وکیل بانکی است. که به عنوان نمونه به تعدادی ازآنها با مراجعه به لینک تقدیمی اشاره نموده ایم.

رفع تعهدات ارزی واردات

مراجع صالح به رسیدگی به تخلفات ارزی 

مراجع صالح رسیدگی به تخلفات ارزی با توجه به موضوع دعوا متفاوت است. در برخی موارد تخلف ارزی جنبه کیفری دارد و مراجع کیفری صالح به رسیدگی است و در برخی موارد جنبه تخلف تعزیراتی داشته و سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی دارد و در برخی موارد نیز می بایست جهت طرح دعوا به مراجع حقوقی مراجعه نمود. که به تفصیل در مقاله موارد معافیت از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به بررسی این مصادیق پرداخته ایم. که با مراجعه به لینک اعلامی قابل مطالعه و بهره برداری می باشد.

خدمات تخصصی موسسه حقوقی آبان دردعاوی بانکی 

با توجه به اینکه تعهدات ارزی ازمباحث تخصصی حقوق بانکی است. موسسه حقوقی آبان با گردهم آوری وکلای متبحر و متخصص دعاوی بانکی درتلاش است تا گام موثری دراحقاق حقوق مراجعین به خود بردارد، برهمین اساس این موسسه آمادگی کامل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره ای و وکالتی به شما عزیزان اعلام می دارد. + 1
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

logo-samandehi

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت اطلاع نیوز می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.