۰
۰
نسخه چاپی

معرفی مناطق و محلات منطقه هشت شهرداری تهران

معرفی مناطق و محلات منطقه هشت شهرداری تهران
مناطق مختلف شهرداری شهر تهران از نواحی و محلات مختلفی تشکیل شده است . منطقه هشت شهرداری تهران از سه ناحیه شهری تشکیل شده است. شهردار منطقه هشت شهرداری تهران جناب آقای مهندس بهمن نوری می باشد.
به گزارش اطلاع نیوز

در این مقاله به معرفی مناطق و محلات منطقه هشت تهران می پردازیم.

 

محله تهرانپارس

محله تهرانپارس با وسعت 7.242 هكتار و جمعيتي معادل 48112 نفر، در شرق منطقه 8 در ناحيه يك قرار گرفته است. بررسي تاريخچه شكل گيري اين محله ملاحظه مي شود كه اين محله در سال 1350 به صورت شبكه شطرنجي و منظم وارد محدوده خدماتي منطقه 8 و كل شهر تهران شد. در اولين طرح جامع تهران با پيشنهاد دسترسي محور رسالت به اراضي شرق از طريق جادة قديم شميران محله تهران پارس به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شد. همزمان با تفكيك اراضي و توسعههاي شهري قسمت عمدهاي از اراضي جنوب شرق محدوده (در اطراف جاده دماوند) به كاربري هاي صنعتي اختصاص يافت كه پهنه صنعتي مهمي را در جنوب اين محله بوجود آورده است.

 

معرفی مناطق و محلات منطقه هشت شهرداری تهران

 

محله دردشت

محله دردشت با جمعيتي بالغ ب27175 نفر، 7 درصد از كل جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است، از اين تعداد13656 نفر زن و 13519 نفر مرد بوده و نسبت جنسي (نسبت جمعيت زنان به مردان ) در محله 1 مي باشد. هسته مركزي منطقه (نارمك) كه اولين تجربه شهرسازي مـدرن ايرانـياسـت و عمليات ساختماني كوي كالاد كه در سال 1329 بوسيله بانك ساختماني طـرحريـزي اوليه گرديده، درحدود سال 1338 شروع و در سال 1345 به پايان رسيد. نارمـك را ميبايست جزو اولين شهركهاي طراحي شده با ساختار منظم شبكه معابر شـماليجنوبي و داراي سلسله مراتب دانست. اولين قسمتهايي كه در نارمك شكل گرفـت، ايستگاه دفتر و ميدان نبوت (هفت حوض) بود. در اولين طرح جامع تهران با پيشنهاد دسترسي محور رسالت به اراضي شرق از طريق جادة قديم شميران محله نارمك نيز، به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شد.

 

محله مدائن

محله مدائن با وسعتي معادل 4.116 هكتار و جمعيتي معادل 32430 نفر، در غرب محله تهران پارس قرار گرفته است. بخشي از بزرگراه رسالت در شمال، بخشي از خيابان شهيد ثاني در جنوب، خيابان 45 متري تهران پارس (بزرگراه شهيد باقري) در غرب و خيابان دكتر آيت در شرق, محدوده اين محله را تشكيل ميدهند. هسته مركزي منطقه (نارمك) كه اولين تجربه شهرسازي مـدرن ايرانـياسـت و عمليـات ساختماني كوي كالاد كه در سال 1329 بوسيله بانك ساختماني طرحريزي اوليـه گرديـده، درحدود سال 1338 شروع و در سال 1345 به پايان رسيد. نارمك را ميبايست جزو اولين شهركهاي طراحي شده با ساختار منظم شبكه معـابر شـمالي– جنـوبي و داراي سلسـله مراتب دانست. اولين قسمتهايي كه در نارمك شكل گرفت، ايستگاه دفتر و ميدان نبـوت (هفت حوض) بود. در اولين طرح جامع تهران با پيشنهاد دسترسي محور رسالت به اراضـي شرق از طريق جادة قديم شميران محله نارمك نيز، به دو بخش شمالي و جنـوبي تقسـيم شد.

 

محله هفت حوض

محله هفت حوض با جمعيتي معادل 30401 نفر، 8 %از كل جمعيت منطقه را به خود اختصـاص داده است، از اين تعداد 15255 نفر زن و15146 نفر مرد بوده و نسبت جنسي (نسبت جمعيت مردان به زنان) در محله 993.0 مي باشد. هسته مركزي منطقه (نارمك) كه اولين تجربه شهرسازي مدرن ايرانياسـت و عمليـات سـاختماني كوي كالاد كه در سال 1329 بوسيله بانك ساختماني طرحريزي اوليـه گرديـده، درحـدود سـال 1338 شروع و در سال 1345 به پايان رسيد. نارمك را ميبايست جزو اولين شـهركهـاي طراحـي شـده بـا ساختار منظم شبكه معابر شمالي– جنوبي و داراي سلسله مراتب دانست. اولـين قسـمتهـايي كـه در نارمك شكل گرفت، ايستگاه دفتر و ميدان نبوت (هفت حوض) بود. در اولـين طـرح جـامع تهـران بـا پيشنهاد دسترسي محور رسالت به اراضي شرق از طريق جادة قديم شميران محله نارمـك نيـز، بـه دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شد.

 

محله فدک

محله نارمك غربي با وسعتي 4/146 هكتاري و جمعيتي بالغ بر 37382 نفر، معـادل 10درصـد از كل جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است. از اين تعداد 18633 نفر زن و18749 نفر مرد بـوده و نسبت جنسي (نسبت جمعيت مردان به زنان) در منطقه معادل 006/1رآورد شده است. هسته مركزي منطقه (نارمك) كه اولين تجربه شهرسازي مدرن ايرانياسـت و عمليـات سـاختماني كوي كالاد كه در سال 1329 بوسيله بانك ساختماني طرحريزي اوليـه گرديـده، درحـدود سـال 1338 شروع و در سال 1345 به پايان رسيد. نارمك را ميبايست جزو اولين شـهركهـاي طراحـي شـده بـا ساختار منظم شبكه معابر شمالي– جنوبي و داراي سلسله مراتب دانست. اولـين قسـمتهـايي كـه در نارمك شكل گرفت، ايستگاه دفتر و ميدان نبوت (هفت حوض) بود. در اولـين طـرح جـامع تهـران بـا پيشنهاد دسترسي محور رسالت به اراضي شرق از طريق جادة قديم شميران محله نارمـك نيـز، بـه دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شد.

 

محله نارمک

محله نارمك جنوبي با وسعتي معادل 9/84 هكتار و جمعيتي معادل 25223 نفر، در جنوب منطقه 8 قرار گرفته است. هسته مركزي منطقه (نارمك) كه اولين تجربه شهرسازي مدرن ايرانياسـت و عمليـات سـاختماني كوي كالاد كه در سال 1329 بوسيله بانك ساختماني طرحريزي اوليـه گرديـده، درحـدود سـال 1338 شروع و در سال 1345 به پايان رسيد. نارمك را ميبايست جزو اولين شـهركهـاي طراحـي شـده بـا ساختار منظم شبكه معابر شمالي– جنوبي و داراي سلسله مراتب دانست. اولـين قسـمتهـايي كـه در نارمك شكل گرفت، ايستگاه دفتر و ميدان نبوت (هفت حوض) بود. در اولـين طـرح جـامع تهـران بـا پيشنهاد دسترسي محور رسالت به اراضي شرق از طريق جادة قديم شميران محله نارمـك نيـز، بـه دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شد.

 

معرفی مناطق و محلات منطقه هشت شهرداری تهران

 

محله کرمان

محله كرمان با وسعتي معادل 8.148 هكتار و با جمعيتي معادل 46465 نفر26.12 درصد از كـل جمعيـت منطقه را به خود اختصاص داده است، از اين تعداد 22863 نفر زن و 23602 نفر مرد هستند، نسبت جنسـي (نسبت جمعيت مردان به زنان) در محله 03.1برآورد شده است.

 

محله مجیدیه

در محله مجيديـه از سـال 1320 بـه دليـل ماسـه اي بـودن زمـين ، كشـت و كـار انجـام نمـي شـد و عـلاوه بـر آن مسـكوني هـم نبـوده اسـت . ايـن محلـه از سـمت شـرق بعـد از 16 متـري دوم خـارج از محدوده تلقي مي شد و تا ده نارمك هيچ خانـه يـا روسـتايي نبـوده و فقـط محـل انتقـال نخالـه از داخـل شهربوده است. از سمت شمال بعد از 45 متري رسالت ،باغ بزرگـي بـه نـام شـازده وجـود داشـت .بعـد از بـاغ شـازده ،كارخانه هاي موزاييك و لعـاب سـازي قـرار داشـت و در ادامـه روسـتاي شـمس ابـاد كـه انـواع كشـت و زرع درآن انجام مي شد.از آثار به جا مانده از اين روسـتا ،قبرسـتاني اسـت كـه بايـد مـورد حفاظـت قـرار گيرد. اين قسـمت ،از طـرف شـمال غـرب بـه بنـي هاشـم و شـهيد عراقـي و از غـرب بـه دهسـتان سـيد خندان و از جنوب به حشمتيه مـي رسـيد.قبـل از سـال 1320 در محـدوده خيابـان ((اسـتاد حسـن بنـا)) عده اي فارس و ترك خانه هايي سـاخته بودنـد و زنـد گـي مـي كردنـد .امـا آنجـا هـيچ امكانـات رفـاهي نداشت و ورود ارامنه بـه آنجـا از ايـن سـال آغـاز شـد .تـا سـال 1332 حـدود هشـتاد خـانوار در اينجـا ساكن شدند .در آن زمان كوچه ها خاكي بودند و رودخانه ديوار كشي و پل نداشت و ماشين ها از داخل رود خانه عبور مي كردند. نقل است كـه يكـي از اهـالي در ايـام زمسـتان نردبـاني روي رود خانـه قـرار داد و مبلـغ 10 شـاهي از هر نفر بابت رد شدن مي گرفت.در اواخر سال 1332 اولين كارخانـه بـرق تـا سـيس شـد كـه خيابـان هـاي استاد حسن بنا و 16 متري اول و دوم ومجيديـه جنـوبي را روشـن مـي كـرد .در آن زمـان آب لولـه كشـي و آشــاميدني وجــود نداشــت و هــر خانــه آب انبــاري داشــت كــه از جــوي روســتاي شــمس آبــاد و بــا هماهنگي و تنظيم ميراب پر ميشد و براي شست و شو و نظافت مورد استفاده قرار مي گرفت. براي آب آشاميدني 2 چـاه وجـود داشـت،يكي در كوچـه ((محمـد رضـا صـافي))كنـوني و ديگـري در خيابان شهيد عراقي كه مردم از آن چاه ها با سطل بـراي خـود آب مـي بردنـد.گـاهي هـم از درشـكه چـي آب خريداري مي كردند تـا اينكـه در سـال 1334، دو فـرد خير،بـه نـام ((احمـد زريـن فعـل))و ((وكيلـي زاده))در 16 متري اول چاه عميقي حفـر و شـركتي بـه نـام ((آب كـاخ))دايـر كردند،محلـه را لولـه كشـي كرده و به طور مشـخص آب سـاكنان را تخمـين مـي زدنـد .افـرادي كـه تـوان خريـد آب را نداشـتند در 16متري دوم از پمپ فشاري آب استفاده ميكردنـد.ايـن پمـپ فشـاري هنـوز در محـل سـابق خـود قـرار دارد كه بايد از سوي مسئولان به عنـوان ميـراث فرهنگـي ثبـت و حفـظ شـود.مجيديـه جنـوبي در سـال 1333 جزو حاشيه شهر تهران به حساب مي آمد و به همين دليل بجز يك داروخانه هيچ گونه امكانات رفاهي ،بهداشتي و آموزشي نداشت. در هيچ خانه اي حمام شخصي وجـود نداشـت و اولـين حمـام عمـومي در سـال 1335 بـه نـام حمـام ((رصاب)) در كوچه ((آذري))تاسيس شد كه هم اكنون مورد استفاده اهالي محل است.

 

محله لشگر شرقی

محله لشگر شرقي با وسعتي معادل 42 هكتار و با جمعيتي بالغ بر 17699 نفـر 5 درصـد از كـل جمعيـت منطقه را به خود اختصاص داده و در غرب منطقه 8 قرار گرفته است. از اين تعداد 8770 نفر زن و 8929 نفـر مرد بوده و نسبت جنسي (نسبت جمعيت مردان به زنان) درمحله 18.1 برآورد شده است.

 

محله لشگر غربی

محله لشگر غربي با وسعتي معادل 3/57 هكتار و با جمعيتي بالغ بر 26032 نفر، 6 درصـد از كـل جمعيـت منطقه را به خود اختصاص داده است. از اين تعداد 12765 نفر زن و 13267 نفر مرد بوده و نسبت جنسي در اين محله 03/1 تخمين زده شده است.

 

 

محله تسلیحات

محله تسليحات با وسعتي معادل 2/52 هكتار و با جمعيتي بالغ بر 18505 نفر، معـادل0 04 %از كـل جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است؛ از اين تعداد 9126 نفر زن و 9379نفر مرد بوده و نسـبت جنسي (نسبت جمعيت مردان به زنان) در محله 02.1معادل مي باشد.

 

محله وحیدیه

محله وحيديه با وسعتي 5/68 هكتار و جمعيتي بالغ بر 28619 نفر، 7 درصد از كل جمعيت منطقه را به خود اختصاص داده است، از اين تعداد 14017 نفر زن و 14602نفر مرد بوده و نسبت جنسي (نسبت جمعيت مردان به زنان) در محله 04.1 برآورد شده است.

 

محله زرکش

محله زركش با جمعيتي بالغ بر 21979 نفر، معادل 5 درصـد از كـل جمعيـت منطقـه را بـه خـ ود اختصاص داده است، از اين تعدا د 10907 نفر زن 11072 نفر مرد هستند بنابراين نسبت جنسي (نسبت جمعيت مردان به زنان) در محله معادل 01.1 برآورد شده است.

 

شهردار منطقه هشت تهران در حال حاضر جناب آقای مهندس بهمن نوری می باشد.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

logo-samandehi

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت اطلاع نیوز می باشد . هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.